Информацията, която се съдържа  на сайта www.squalio.com, е само за общи цели.

Чрез предоставяне на съдържанието на този сайт, изразяване на становище по него, както и предоставяне на възможност за изтегляне на материали и документи, Скуалио споделя мнението и практиката си за приложимостта и действията, които трябва да бъдат предприети, за осигуряване на безопасна обработка на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработка на лични данни и свободното движение на такива данни, както и отмяната на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данни).

Въпреки това:

1. Не се поставят или предполагат никакви условия, нито се дава или се загатва гаранция за пълна съвместимост на предоставените материали с Общия регламент за защита на данните, нито пълно съответствие на предоставяните или изтегляните материали за определена цел или за използване при някакви конкретни условия от страна на някой потребител – субект на данните и/или администратор на данни и/или лице, което обработва данните.

2. Скуалио и неговите служители не поемат никаква отговорност за използването на съвети или информация, които се предоставят, за изразяваните от тях мнения или за материали или документи, които се предоставят. От момента, в който сте изтеглили документите, отговорността за използването им е изцяло Ваша.

3. При никакви условия Скуалио няма да носи отговорност за каквито и да е специални, преки, косвени, последващи или случайни вреди или загуби, независимо дали в резултат на действия или по силата на договор, поради небрежност или друга закононарушения, произтичащи от или във връзка с използването на материали, документи или становища, предоставени Ви на сайта, и също така Скуалио няма да носи отговорност за евентуални загуби, причинени на Вашия бизнес и/или печалба, защото всички материали, които са Ви предоставени, трябва да бъдат пригодени, за да отразят целта на Вашия конкретен бизнес и проблемите и/или рисковете, които трябва да бъдат покрити по отношение на личните данни, които обработвате.

Скуалио си запазва правото по всяко време, без да уведомява който и да е потребител на сайта, да променя съдържанието му, материалите, документите и мненията, предоставяни Ви тук.

Скуалио има необходимата квалификация и желание, в рамките на своята компетентност, да Ви помогне да разберете приложимостта на материалите и документите, които сте получили/изтеглили от този сайт, доколкото това е необходимо за да инсталирате и/или използвате лицензираните софтуерни продукти, продавани от Скуалио. Вашата пълна отговорност, обаче, е да потърсите професионален съвет на служител по защита на данните и/или адвокати, от които да получите подробни и професионални съвети относно спазването на изискванията на Общия регламент за защита на данните, които отговарят най-добре на Вашите бизнес изисквания.

Отказ от отговорност

С настоящото, Скалио заявява, че предоставяните от Вас информация и лични данни във връзка с използването на сайта www.squalio.com, изтеглянето на всякакви налични материали и използването на каквито и да е инструменти за връзка на сайта, ще се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законите за защита на лични данни на Европейския съюз.

С предоставянето на Вашите данни Вие се съгласявате, че данните ще бъдат обработвани и съхранявани за срока на посочената цел и за случаите, предвидени от приложимите закони след първоначалната им обработка или по силата на споразумения, които може да сключите с някое дружество от групата на Скуалио, доколкото би било необходимо.

Събраните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква за обработка на данни в рамките на посочената цел или в случай, че такова задължение се налага от приложимото законодателство.

Имате право по всяко време да изискате актуализиране на данните си, информация относно използването на личните Ви данни, както и да изисквате заличаване на Вашите данни.