29.01.2018

Kā tiek iegūts apstiprinājums no klienta par viņa datu izmantošanu jaunumu saņemšanai (newsletter)?

 

Lai varētu izmantot personas e-pasta adresi newsletter jeb komerciālu paziņojumu sūtīšanai, personai jādod sava piekrišana rakstveidā, kas var būt noformēta gan papīra, gan elektroniskā formātā, piemēram, tīmekļa vietnē, ieklikšķinot attiecīgajā izvēlnē, vai nosūtot apstiprinājuma e-pastu. Svarīgi, ka personai, pirms tā dod savu piekrišanu, ir sniegta visa obligātā likumā noteiktā informācija, kas tai jāsaņem par datu apstrādi.

Šī informācija ir:
 • uzņēmuma, kas ir nolēmis apstrādāt personas datus, nosaukums un kontaktinformācija;
 • personas datu apstrādes mērķis (norādot visus tos uzņēmumus, kuru paziņojumi tiks sūtīti);
 • apstrādes juridiskais pamats (apstrāde tiks veikta tikai un vienīgi pamatojoties uz personas izteikto piekrišanu);
 • datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija (ja tāds tiek nodarbināts);
 • personas un uzņēmumi, kuriem tiks nodoti ievāktie personas dati;
 • informācija par to, vai personas datus nosūtīs uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kā arī informācija par to, vai eksistē vai neeksistē Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
 • laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai;
 • informācija, ka personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • informācija, ka personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti (gadījumā, ja vienīgais datu apstrādes mērķis ir paziņojumu sūtīšana, tad personai nav pienākuma sniegt savus personas datus, un vienīgās datu nesniegšanas sekas būs paziņojumu nesaņemšana).
Noderīgi:

Ieskats 2018. gada Fizisko datu personas aizsardzības likumā

SQUALIO ieteikumi, lai sagatavotos Fizisko personu datu aizsardzības regulai