Mēs apzināmies, ka mūsu bizness ietekmē sabiedrību un tās labklājību. Jo īpaši esam atbildīgi par saviem klientiem, darbiniekiem un darbuzņēmējiem, kā arī plašāku sabiedrību, kurā darbojamies. 

Esam apņēmušies uzņemties atbildību par savām darbībām un rosināt pozitīvu ieguldījumu standartu uzlabošanā saviem klientiem un darbiniekiem, samazinot savu ietekmi uz vidi un uzlabojot vietējās kopienas dzīves kvalitāti. Turklāt atbalstām digitālo ilgtspējību, proti, metodes, kā digitalizācija kā ceturtās industriālās revolūcijas daļa veicinātu starptautisko ilgtspējības mērķu sasniegšanu.

Ieviešot Korporatīvo sociālo atbildību, apņemamies iespēju robežās:

 • Izturēties atbildīgi un ētiski
 • Veidot pozitīvu un atbalstošu darba vidi
 • Atbalstīt vietējās kopienas
 • Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti
 • Ieguldīt sabiedrības digitālo zināšanu uzlabošanā.
 • Rīkoties godīgi un pārredzami saskarsmē ar piegādātājiem un citām iesaistītajām pusēm
 • Samazināt ietekmi uz vidi.

KOMUNIKĀCIJA

Par šiem noteikumiem informējam savus darbiniekus, klientus un citas ieinteresētās personas, izmantojot savu mājaslapu, reklāmas materiālus un iekšējos rakstveida paziņojums, stratēģiju un noteikumus.

Regulāri apmācām savus darbiniekus par savu Korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju, tās mērķiem, kā arī noteikumiem un tiecamies informēt viņus par sava biznesa negatīvo ietekmi un metodēm, kā to mazināt.

ATBILDĪBA UN PĀRSKATS

Mūsu nominētās amatpersonas uzņemas kopējo atbildību par mūsu Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) stratēģiju un tās īstenošanu atbildība mūsu vadības komanda. Līdz ar to varam apgalvot, ka mūsu KSA mērķus iespējams sasniegt gan vietējā mērogā – valstīs, kur atrodas mūsu filiāles –, gan starptautiski – Squalio Group ietvaros. Galvenā nominētās amatpersonas funkcija ir pārliecināties, ka sistēmas un vadīklas, kuras izmantojam, ir efektīvas.

 Uzskatām arī, ka visiem darbiniekiem ir būtiska loma KSA mērķu apsekošanā, tāpēc iedrošinām viņus dalīties ar ierosinājumiem par to, kā uzlabot dažādu procesu izpildi un kādas jaunas iniciatīvas varētu attīstīt. Ja kādam ir ieteikumi, lūdzam sazināties ar nominēto amatpersonu vai Squalio Group, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi comliance@squalio.com.

Apņemamies būt tik godīgi, objektīvi, neatkarīgi, profesionāli, uzticīgi un cieņpilni, cik iespējams. Saskaņā ar šo apņemšanos un mūsu Ētikas kodeksu un Ziņošanas politiku/Iekšējās ziņošanas mehānismu iedrošinām savus darbiniekus, kam ir jebkādas aizdomas par novirzēm no mūsu ētikas standartiem, atklāti par to ziņot.

 Apņemamies saglabāt un pastāvīgi uzlabot savu Korporatīvās sociālās atbildības noteikumu efektivitāti. Aktuālās apņemšanās ietvaros noteikumi jāpārskata vismaz reizi gadā, lai nodrošinātu to efektīvu darbību. Ieraksti par veiktajām korekcijām tiek pareizi saglabāti.

MŪSU KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI

 

MŪSU DARBĪBAS

Tiecamies pielāgoties augstākajiem profesionālisma standartiem un darboties tā, lai neapdraudētu mūsu uzņēmuma godīgumu saskarsmē ar Squalio Group uzņēmumiem.

 Aktīvi veicinām cieņpilnu attieksmi starp mūsu darbiniekiem savstarpējos darījumos un darījumos ar klientiem, kā arī citām iesaistītajām pusēm.

MŪSU DARBA VIDE

Apzināmies, ka mūsu darbinieki ir mūsu nozīmīgākais resurss. Mums rūp savi darbinieki, tāpēc aktīvi tiecamies veidot pozitīvu darba vidi un nodrošināt viņiem veiksmīgu karjeru un apmierinātību ar darbu.

 Tiecamies nodrošināt saviem darbiniekiem pieeju apmācībām, kas viņiem nepieciešamas izaugsmei, un mudināt viņus sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus.

Visi darbinieku mūsu acīs ir vienlīdzīgi, un mēs tiecamies veidot darba vidi, kurā neeksistē nelikumīga diskriminācija.

Mūsu Darba vides kārtības noteikumu kodeksa mērķis ir nostiprināt Squalio Group uzņēmumu kopīgos uzvedības standartus un ētikas principus, atbalstīt darbinieku ētikas principu apziņu un uzvedības kultūru, kā arī attīstīt tādu uzņēmējdarbības praksi, kas balstās uz ētikas pamatprincipiem un palīdz darbiniekiem atrast risinājumus dažādām ētikas dilemmām. Profesionālās ētikas pamatprincipi un uzvedības standarti ir vienlīdz aktuāli visiem Squalio Group uzņēmuma darbiniekiem, neatkarīgi no viņu ieņemamā amata vai sadarbības veida starp darbiniekiem un Squalio Group uzņēmuma piegādātājiem, klientiem, plašsaziņas līdzekļu pārvaldniekiem un sabiedrību.

MŪSU KOPIENA

Izvērtējot mūsu ietekmi uz sabiedrību, esam apņēmušies finansiāli vai citādi atbalstīt nevalstisku organizāciju rīkotās vai vietējās labdarības akcijas. Procesu digitalizācija ir mūsu galvenais uzdevums, jo uzskatām, ka tas ir viens no sabiedrībai būtiskākajiem digitālās ilgtspējības attīstīšanas elementiem.

 Mēs aicinām savus darbiniekus iesaistīties kādā viņu izvēlētā labdarības projektā un veidot dialogu ar vietējām kopienām un cilvēku grupām, lai gūtu abpusēju labumu.

MŪSU KLIENTI

Esam apņēmušies visiem saviem klientiem sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus. Apzināmies, ka mūsu uzņēmums darbojas tirgū, kur valda izteikta sāncensība, tāpēc, lai nezaudētu klientus, mums ir jānodrošina profesionāla un laipna pakalpojumu sniegšana.

Kad vien iespējams, veicinām līdzvērtīgu pieejamību juridiskajiem pakalpojumiem, ko sniedzam. Ņemam vērā daudzveidīgās kopienas, kuru labā strādājam, lai mūsu pakalpojumi, kas pakļauti finansējuma vai pieejamības ierobežojumiem, ir pieejami visiem mūsu klientiem.

PIEGĀDĀTĀJI

Apņemamies izskaust nelikumīgu diskrimināciju un veicināt vienlīdzību un daudzveidību savos profesionālajos darījumos ar piegādātājiem un citām iesaistītajām pusēm.

Mēs cenšamies iesaistīties skaidrās un taisnīgās līgumsaistībās ar saviem piegādātājiem un veidot atbildību sadarbību. Mēs apņemamies veidot skaidru un pārredzamu sadarbību, kā arī laicīgi nokārtot saistības, kas aktualizētas darījumos.

Kad iespējams, tiecamies atbalstīt vietējo ekonomiku, sadarbojoties ar vietējiem piegādātājiem.

VIDE

Esam apņēmušies būt atbildīgi un samazināt savu darbību ietekmi uz vidi. Tiecamies samazināt savu ietekmi uz vidi:

 • Palīdzot kopienām risināt dažāda mēroga problēmas. Squalio Group izmanto tai pieejamās tehnoloģijas, resursus un darbiniekus, lai iesaistītos starptautiskās iniciatīvās.
 • Pārdodot un attīstot tehnoloģiskus risinājumus, kā arī nodrošinot atbalstu ar šiem procesiem saistītajos jautājumos un palīdzot cilvēkiem labāk izprast savas darbības un to sekas.
 • Samazinot atkritumu daudzumu un pielāgojoties apzinīgas atkritumu šķirošanas principiem, kas saistīti ar mūsu papīra un pārtikas patēriņu.
 • Iepērkot preces un pakalpojumus, kuru ietekme uz vidi visā to dzīves ciklā būtu mazāka nekā precēm, pakalpojumiem, kam raksturīgas tādas pašas primāras funkcijas.
 • Nodrošinot drošus un ērtus darba apstākļus.
 • Iedrošinot savus darbiniekus uz darbu doties ar kājām vai velosipēdu.
 • Pārliecinoties, ka elektriskās iekārtas un apgaismojums ir izslēgts, kad tas netiek izmantots.
 • Nodrošinot, ka apkure ir izslēgta vai tās padeve ir ierobežota pēc uzņēmuma darba laika beigām.

ATBILDĪBA

Atbildība par šiem noteikumiem, t. sk. noteikumu gada pārskatu:

 • Pārliecināties, ka tie satur tikai aktuālo informāciju, kā arī atbilst uzņēmuma un tā klientu aktuālajām vajadzībām
 • Pārliecināties, ka noteikumi efektīvi darbojas praksē.