Pakume lahendust neile ettevõtetele, kes soovivad kasutada tarkvarahaldust (SAM) ja sellega kaasnevat kulude ja vastavusriskide vähendamist, kuid kellel puudub edastusvõimsus või  vastavad ekspertoskused täiemahulise SAM programmi  haldamiseks.

Squaliol on olemas vastav kvalifikatsioon ja varustus, et pakkuda mitmesuguseid hallatavaid teenuseid, kasutades selleks kõige usaldusväärsemaid ja hinnatumaid SAM platvorme. SAM hallatava teenuse kasutamise korral ei ole kliendil vaja installida kohapealseid lahendusi ega palgata litsentsihaldusspetsialisti.

Squalio hallatavad teenused sisaldavad järgmist:

  • Tehniline rakendamine ja agendi kasutamine
  • Tööjuhised ja kogu SAM tsüklit puudutavad seminarid
  • Kasutajatugi ja litsentseerimise andmekogus andmete sisestamine
  • Põhjaliku aruandluse koostamine ja meeldetuletuste konfigureerimine

PÕHIOMADUSED JA
ETTEVÕTTE SAADAV KASU

ÜHTNE ÜLEVAADE

Snow litsentsihaldur pakub konsolideeritud ülevaadet kõigist varadest kogu pilveressursi, süsteemide ja võrgu lõikes, võimaldades personalil kasutada ainult ühte liidest mitmete rakendusmudelite, tarkvara müüjate, seadmetüüpide ja asukohtade haldamiseks. Siia kuuluvad kohandatavad Snowboard lahendused koos üksikasjaliku analüütikaga, süvameetodid ja filtrid, mis võimaldavad lihtsat ja kiiret juurdepääsu andmetele. Auditeerimisandmeid saab importida mitmesugustest allikatest ning need hõlmavad erinevaid platvorme (Windows, OSX, Linux, Unix, iOS, Android ja Windows Phone).

KASUTAMATA VARAD

Kasutamata pilveteenused ja paigaldatud tarkvara tuvastatakse automaatselt, võimaldades hõlpsalt optimeerida litsentsi taset ning tarkvara ja litsentse eemaldada. Kohene ülevaade investeeringu kogusummast, vastavusriskist ja ülekulust kas ühe rakenduse või kogu tooteseeria suhtes aitab otsustajatel näha litsentsi optimeerimise võimalusi.

LITSENTSIDE HALDUS

Snow litsentsihaldur toetab terve rea kommertslitsentside optimeerimist, nt. Microsoft ja Adobe töölaualitsentsid, kuid ka keerulisemad IBM PVU, Oracle ja SAP mõõdikud. Sedamööda kuidas rakendusmudelid liiguvad rohkem pilve suunas, on vastavuse säilitamine ja optimeerimine hübriidkeskkonna jaoks olulise tähtsusega.

POLIITIKA ELLUVIIMINE

Snow litsentsihaldur tagab kogu tarkvara litsentsile vastavuse ja võimaldab luua, toetada ja rakendada SAM poliitikat kulude vähendamiseks. Lubatud nimekirja (whitelist) funktsioon kindlustab heakskiidetud tarkvara ja pilveteenuse kataloogi dünaamilise halduse. Keelatud nimekirja (blacklist) funktsioon võimaldab organisatsioonil lisaks tuvastada potentsiaalselt kahjulikku tarkvara ning keelatud rakendusi nagu näiteks failijagamise tarkvara ja mängud. Haldurile omane võime tuvastada ja teavitada rakenduste vigade kõrvaldamiseks loodud programmide versioone hõlbustab turvalisuse juhtimist.

FINANTSHALDUS

Täielik ülevaade tarkvara- ja pilvekulude põhjustest organisatsioonis ning mittevastavuse ja optimeerimata varadega seotud finantsriskidest. Snow litsentsihalduri olemasolevate trendide ja kasutusmustrite jälgimise võimalus annab organisatsioonile võimsa analüüsivahendi tulevaste kulude prognoosimiseks või olemasolevate lepingute uuesti läbi vaatamiseks.

ARUANDLUS

See võimaldab sidusrühmadele juurdepääsu andmetele, mis on vajalikud õigete otsuste tegemiseks, kasutades kohandatavaid aruandeid, meeldetuletusi ja graafikuid. Kohandatud analüütiline vahend võimaldab otsustajatel nagu SAM praktikud, hankijad, CIO, CFO jt. lahendada küsimusi, mis on seotud vastavuse ja auditi kaitse või optimeerimise ja kulu vähendamisega.

INTEGREERITUD AUTOMAATIKA

Snow litsentsihaldur pakub kõrgeimal tasemel automatiseerimist, olgu siis tegemist automaatse auditiandmete impordiga mitmest andmeprogrammist või organisatsiooni efektiivse litsentseerimispositsiooni (Effective Licensing Position, ELP) dünaamilise töötlemisega. Integreeritud SKU hoidla koos täiustatud litsentsiandmetega lihtsustab andmed importimise ja uute ning olemasolevate litsentside registreerimise kohta, kaotades vajaduse ajamahuka käsitsitöö järele. Töökindel tarkvaratuvastusteenuse pilveteek teeb automaatselt kindlaks ka kasutatud pilveressursid.

ÕIGUSTE KASUTAMINE

Snow litsentsihaldur kohaldab toote kasutusõigusi, nagu näiteks teisene kasutamine, versiooni uuendus ja vanale versioonile üleminek, virtualiseerimise kasutamine ja pilverakenduse duplitseeritud õigused, et tagada olemasolevate õiguste maksimaalses ulatuses kasutamine, vältides tarbetut ülekulu – see on märkimisväärne väljakutse tänapäeva mitme platvormi ja mitme pilvega keskkondades.

LEPINGUD

Snow litsentsihaldur pakub kõigi litsentside ja lepingute jaoks ühte keskset hoidlat koos tarkvara ja pilve kasutamist puudutava teabega, võimaldades organisatsioonile hea ettevalmistuse müüjatega läbirääkimiste pidamiseks või tarkvaramüüjate auditeerimiseks.

ALUSTA OMA SAM TEEKONDA
SQUALIO SEMINARIDEGA

SAM STRATEEGILINE PLANEERIMINE

Individuaalse strateegilise kava väljatöötamine lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest ning arutelu SAM rakendamise parima tava ja saavutatavate eesmärkide kohta. Seminari tulemusena sõnastatakse eesmärk ja koostatakse kõrgetasemeline tegevuskava järgmiseks 12 kuuks koos elluviidavate ülesannete ja tegevustega.

TOOTE KOHANDAMINE

Teabe kogumine ettevõtte vajaduste ja toote kohandamise kohta; toote tehniliste aspektide esitlus, mille raames käsitletakse saavutatavaid eesmärke; võimalike kohandamise stsenaariumite ja tehnilise kirjelduse esitamine. Seminari tulemusel saadakse kõrgetasemeline tegevuskava Snow toote kohandamiseks.

LITSENTSI OPTIMEERIMINE

Squalio annab kommenteeritud ülevaate litsentsi seisundist, lähtudes skaneerimisandmetest ja tegeliku tarkvarakasutuse andmetest ning annab soovitusi olemasolevate lepingute optimeerimiseks, litsentseerimisega kaasnevate probleemide lahendamiseks ja litsentseerimisstsenaariumi võrdlemiseks. Tulemus – kõrgetasemeline tegevuskava ja soovitused.

LITSENTSEERIMISE KOOLITUS

Squalio pakub ettevõtte töötajatele litsentseerimise koolitust, kus selgitatakse üldisi tarkvaralitsentseerimise reegleid; peamised müügilitsentsi andmise aspektid lähtuvalt ettevõtte kasutatavatest toodetest; litsentsihalduse parim tava. Seminari tulemuseks on litsentseerimise esitlusmaterjalid ja parima tava juhend.

TARKVARA ELUTSÜKKEL

Tarkvara elutsükli halduse parim tava vastavalt rahvusvahelistele standarditele; arutelu saavutatavate eesmärkide ja tehnilise võimekuse üle; abi tarkvara elutsükli tabeli täitmisel. Tulemus – kõrgetasemeline tegevuskava tarkvara elutsükli haldamiseks.

KASUTAJAKOOLITUS

Squalio pakub ettevõtte töötajatele Snow litsentsihalduri kasutamise süvaõppekursust, mille käigus demonstreeritakse Snow portaali, meeldetuletuste ja näidikute kasutamist, aruannete loomist, kohandamist ja ajastamist, litsentsi- ja lepinguhaldust, litsentseerimise stsenaariumi esitamist.

KASUTAJAKOOLITUS

Süvaõppekursus Snow mooduli halduse kohta. Seminari käigus demonstreerib Squalio Snow toote arhitektuuri, administraatori paneeli, konfiguratsioonivõimet, varude haldust, litsentsihalduri administreerimist, integratsiooni ühenduste administreerimist.

SNOW ISIKUKAITSEANDMETE ÜLDMÄÄRUSE (GDPR) MOODUL

Koolitus Snow GDPR mooduli kasutamise ja võimaluste kohta – demonstreeritakse kasutatavat GDPR aruandlust, arutletakse saavutatavate eesmärkide ja Snow litsentsihalduri kasutamise üle GDPR toetamisel. Tulemuseks on kõrgetasemeline tegevusplaan Snow kasutamiseks GDPR funktsiooni toetamisel.

SOOVID ÜKSIKASJALIKUMAT TEAVET?
VAATA ROHKEM