Kodulehel www.squalio.com olev teave on esitatud vaid üldistel eesmärkidel.

Käesoleva kodulehe sisu kättesaadavaks tegemise, selle kohta oma arvamuse avaldamise ning mistahes materjalide ja dokumentide allalaadimise võimaldamisega jagab Squalio oma arvamust ja kogemust seoses turvalise isikuandmete töötlemisega, mis vastab Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kuid:

1. Squalio ei anna ei otseselt ega kaudselt mitte mingisugust garantiid, et edastatud materjalid vastavad täielikult isikuandmete kaitse üldmäärusele, et edastatud või allalaetavad materjalid on sobilikud mõneks kindlaks otstarbeks kasutamiseks andmesubjekti, andmekontrollija või andmetöötleja poolt.

2. Squalio ega selle töötajad ei võta mitte mingisugust vastutust selle eest, kuidas teie kasutate antud nõuandeid, informatsiooni, arvamust, materjale või dokumente. Dokumentide allalaadimise hetkest läheb vastutus nende kasutamise eest üle täielikult teile.

3. Squalio ei vastuta mitte mingil juhul mistahes spetsiifilise, otsese, kaudse, põhjusliku või juhusliku kahju või kahjumi eest, mis on seotud tegevuse, sõlmitud lepingu, hooletuse või muu õigusvastase tegevusega, mis tuleneb kodulehel avaldatud materjalide, dokumentide ja arvamuse kasutamisest või seoses sellega; samuti ei saa panna Squaliot vastutama teie äri kahjumi ja/või kasumi eest, sest kõik kättesaadavaks tehtud materjalid tuleb kohandada selleks, et need kajastaksid just teie äri tegevust ja probleeme ja/või riske seoses teie poolt töödeldavate isikuandmetega.

Squalio säilitab õiguse muuta kodulehe sisu ja siin kättesaadavaid materjale, dokumente ja arvamust igal ajal ilma kodulehe kasutajaid sellest teavitamata.

Squalio on kvalifitseeritud ja valmis oma pädevuse piires aitama teil mõista edastatud/kodulehelt alla laetud materjalide ja dokumentide kohaldatavuse ulatuses, milles selline abi on vajalik, et installeerida ja/või rakendada tarkvara litsentsidega tooteid, mida müüb Squalio. Siiski teie kohustuseks jääb professionaalse nõu küsimine andmekaitse ametniku ja/või juristi käest, et saada täpset, üksikasjalikku nõu selle kohta, millised on just teie ettevõttele kohaldatavad nõuded, et saavutada vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Vastutusest lahtiütlemine

Käesolevaga Squalio kinnitab, et teie poolt kodulehe www.squalio.com kasutamiseks, mistahes kättesaadavate materjalide allalaadimiseks ja kontaktvormi kasutamisel esitatud teabe ja isikuandmed kogutakse, töödeldakse ja hoiustatakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse seadusandluse nõuetele.

Oma andmete esitamisega te nõustute, et pärast esialgse andmete töötlemist või kooskõlas mistahes Squalio ettevõttega sõlmitud lepinguga andmeid töödeldakse ja hoiustatakse siin esitatud ajaks ja eesmärgil ning kohaldatavates seadustes esitatud juhtudel nii kaua, kui see on nõutud.

Kogutud andmeid ei anta üle kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui see on vajalik andmete töötlemiseks siin esitatud eesmärkidel või selline kohustus tuleneb kohaldatavatest seadustest.

Teil on igal ajal õigus nõuda oma andmete uuendamist või kustutamist ning informatsiooni Teie isikuandmete kasutamise kohta.