Atsakomybės ribojimas

Informacija, esanti interneto puslapyje www.squalio.com, yra skirta tik bendriems tikslams.

Padarydama puslapio turinį Jums prieinamą, reikšdama jame nuomonę, taip pat sudarydama galimybę parsisiųsti bet kokią medžiagą ir dokumentus, Squalio dalinasi savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo ir veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.

Tačiau:

1. Negali būti suprantama ar numanoma, taip pat jokia garantija nėra duodama ar gali būti numanoma, kad pateikta medžiaga visiškai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nei kad pateikta ar parsisiuntimui skirta medžiaga yra visiškai tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui ar naudojimui bet kuriam naudotojui – duomenų subjektui ir/ arba duomenų valdytojui ir/ arba duomenų tvarkytojui – bet kokiomis specifinėmis sąlygomis.

2. Squalio ir jos darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip Jūs naudosite jų teikiamus patarimus ar informaciją, už jų išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Nuo to momento, kai parsisiunčiate dokumentus, prisiimate visa atsakomybę už jų panaudojimą.

3. Squalio jokiu atveju nebus atsakinga už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl veiksmų ar sutarties nevykdymo, aplaidumo ar kito delikto, kylančius iš ar susijusius su interneto puslapyje Jums prieinamos medžiagos, dokumentų ir nuomonių naudojimu; taip pat Squalio negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate tvarkydami asmens duomenis.

Squalio išlaiko teises bet kuriuo metu ir neįspėjusi vartotojų keisti interneto puslapio turinį, jame prieinamą medžiagą, dokumentus ir nuomones.

Squalio yra kvalifikuota ir pasiruošusi savo kompetencijos ribose padėti Jums suprasti, kaip pritaikoma šiame interneto puslapyje Jūsų gauta/ parsisiųsta medžiaga ir dokumentai, kai tokia pagalba yra reikalinga instaliuojant ir/arba paleidžiant veikti Squalio parduodamus programinės įrangos licencijavimo produktus. Tačiau norėdami gauti išsamų, profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį patarimą dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, Jūs turite kreiptis išsamios konsultacijos į duomenų apsaugos pareigūną ir/ arba teisininkus.

Atsakomybės ribojimas

Squalio šiuo patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos pateikėte naudodami interneto puslapį www.squalio.com, parsisiųsdami bet kokią prieinamą medžiagą ir naudodami bet kokius puslapyje esančius susisiekimo įrankius, bus renkama, tvarkoma ir saugoma prisilaikant Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

Pateikdami savo duomenis sutinkate, kad duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi tol, kol bus siekiama čia nurodytų tikslų, o taikytinų įstatymų numatytais atvejais po pirminio tvarkymo arba pagal susitarimus, kuriuos sudarytumėte su bet kuria Squalio įmone, tiek, kiek bus reikalinga.

Surinkti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus jeigu tai bus reikalinga duomenų tvarkymui čia nurodytais tikslais arba jeigu tokią pareigą numato taikytini įstatymai.

Jūs turite teisę bet kada reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, informacijos apie Jūsų duomenų naudojimą, taip pat reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti.