16.02.2018

Vai DVI nāks pie klienta bez brīdinājuma un veiks kratīšanu/pārbaudi?

 

Šobrīd valdībā tiek skatīts Personas datu apstrādes likuma projekts, kurā detalizētāk tiks atrunātas Datu valsts inspekcijas funkcijas un pilnvaras. Pašreizējā likumprojekta redakcija paredz, ka:

  • inspekcija ir neatkarīga institūcija un tai uzlikto pienākumu izpildē tā var darboties patstāvīgi;
  • inspekcijai ir Regulas 58. pantā noteiktās tiesības un izmeklēšanas pilnvaras, tajā skaitā, apmeklēt valsts institūcijām un privātpersonām piederošus objektus, veikt pārbaudi vai citus pasākumus, lai noteiktu pārbaudāmo personu darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām inspekcijas kompetences ietvaros, ko īsteno inspekcijas darbinieki, uzrādot dienesta apliecību un apmeklējot jebkuras nedzīvojamās telpas. Tāpat inspekcijai ir tiesības savas kompetences ietvaros brīvi iepazīties ar reģistros, informācijas sistēmās un datu bāzē esošo visu veidu informāciju un piekļūt tai.
Pārbaudes laikā inspekcijas darbiniekiem ir tiesības apmeklēt vietu, kurā notiek datu apstrāde, uzrādot iestādes rakstveida pilnvarojumu, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis, un veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības. Inspekcijas darbiniekam ir pienākums informēt uzņēmuma pārstāvjus un darbiniekus par viņu tiesībām, taču likums neparedz brīdināt par ierašanos pārbaudē.