Ko darīt ar vizītkartēm?

Informācija, kuru satur vizītkartes, ir uzņēmuma informācija, tāpēc to nevar klasificēt kā personīgu informāciju. Taču bieži vien vizītkartes satur darbinieka personīgo telefona numuru vai e-pastu.

Pirmkārt, lai šādu privātu informāciju iekļautu vizītkartēs, ir jāsaņem darbinieka piekrišana.

Otrkārt, lai neriskētu ar neatbilstošu datu glabāšanu, ir ieteicams glabāt visas saņemtās vizītkartes drošā, citiem nepieejamā vietā.

KĀ DRĪKST TURPINĀT IZMANTOT DARBINIEKU ELEKTRONISKĀS IEEJAS KARTES PĒC 25. MAIJA?

Lai gan ieejas čipkaršu primārā funkcija ir nodrošināt drošu un ātru iekļūšanu telpās, daudzos uzņēmumos šīs kartes ir piesaistītas konkrētam darbiniekam, dažkārt pat uzdrukājot uz tās uzņēmuma nosaukumu, vārdu, uzvārdu, fotogrāfiju.

VAI IR LIKUMĪGI PUBLICĒT DARBINIEKU DZIMŠANAS DIENU KALENDĀRU IEKŠĒJAI LIETOŠANAI?

Daudzu uzņēmumu korporatīvā prakse paredz darbinieku sveikšanu dzimšanas dienā un vārda dienā. Ņemot vērā, ka šādu datu izmantošana neizriet no darba līguma mērķa, katram darbiniekam ir jāsniedz piekrišana savu datu izmantošanai šādiem mērķiem. Tas pats attiecas uz darbinieka  piekrišanu viņus fotografēt, filmēt.

Jūs jau zināt, ka pēc regulas ieviešanas šādu personīgu datu atklāšana vispirms būs jāpamato:

Pirmkārt, jānosaka, kādiem mērķiem ir nepieciešams piesaistīt karti konkrētam cilvēkam. Jāatceras, ka, ja cilvēkam tiks piesaistīta karte tikai tad, lai ielaistu darbinieku telpās, tā tiks uzskatīta par pārmērīgu datu apstrādi. Datu apstrāde tiks uzskatīta par pamatotu tikai tad, ja kartes lietotāja identifikācija būs nepieciešama apstrādes mērķa sasniegšanai.

Otrkārt, ja kartes ir nepieciešamas, lai sekotu laikam, kurā darbinieks ierodas un atstāj darba vietu, šāda nepieciešamība būs jāpamato.

Piemēram, jāizstrādā iekšējās kārtības noteikumi, kuros skaidri definēts, ka datu apstrāde ir saistīta ar darba laika uzskaiti vai citiem faktoriem. Tādā gadījumā uzņēmumam jāsaņem darbinieka piekrišana datu apstrādei, jo šādu datu izmantošanu nevar pamatot ar darba līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju.

Treškārt, ja kartes tiek piesaistītas konkrētam darbiniekam un darbinieks ir tam piekritis, uzņēmumam ir jāparedz datu pseidonimizācija. Tas nozīmē, ka ir jāizstrādā sistēma, kurā konkrētam darbiniekam tiek piešķirts uzskaites kods, kuru darba devējs ir tiesīgs drukāt uz ieejas kartes personīgās informācijas vietā.

Darbinieki

Nodarbība 3 no 5


Jautājums 1 no 5

1. Kura no minētās informācijas, kad ir uzdrukāta uz darbinieka ieejas kartes, ļauj identificēt personu?

2. Vai jāsaņem darbinieka rakstiska atļauja, lai vizītkartē norādītu darbinieka privāto telefona numuru?

3. Vai drīkst biroja telpās publicēt darbinieku dzimšanas dienas?

4. Cik ilgi drīkst glabāt iesūtītos CV?

5. Personas piekrišana ir personas brīva, tieša, informēta un skaidra norāde, ka persona vēlas, lai tās dati tiktu apstrādāti.

Tests veiksmīgs

Apsveicam! Esi pareizi atbildējis uz visiem jautājumiem!

Tests neveiksmīgs

Diemžēl kaut kur esi kļūdījies.