Saistību atruna par vietnes saturu

Informācija, kas ietverta www.squalio.com vietnē, ir paredzēta tikai vispārējiem mērķiem.

Sniedzot Jums pieeju šīs vietnes saturam, daloties ar viedokļiem tajā, kā arī ļaujot lejupielādēt jebkādus materiālus un dokumentus, Squalio dalās ar savu viedokli un praksi attiecībā uz drošu personas datu apstrādi saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Tomēr:

1. Nevienam lietotājam – datu subjektam un/vai datu pārzinim un/vai datu operatoram, netiek sniegti ne tieši, ne netieši nosacījumi, kā arī netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas attiecībā uz sniegto materiālu pilnīgu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, tāpat arī attiecībā uz piegādāto vai lejupielādei pieejamo materiālu pilnīgu atbilstību, tos izmantojot kādos noteiktos apstākļos, noteiktam mērķim.

2. Squalio un tā darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par to, kā Jūs izmantojat to sniegtos padomus vai informāciju, to paustos viedokļus vai to piegādātos materiālus. Brīdī, kad Jūs lejupielādējat dokumentus, atbildība par to izmantošanu pilnībā pāriet Jums.

3. Tāpat Squalio nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem specifiskiem, tiešiem, netiešiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem saistībā ar rīcību, līgumu, nolaidību vai citu atlīdzināmu zaudējumu rašanos, kas rodas no Jums vietnē pieejamo materiālu, dokumentu un viedokļu izmantošanas vai saistībā ar to, un Squalio nevar tikt saukts pie atbildības par Jūsu uzņēmējdarbības zaudējumiem un/vai zaudēto peļņu, jo visi materiāli, kas ir pieejami Jums, ir jāpielāgo tā, lai atspoguļotu Jūsu konkrētās uzņēmējdarbības norisi, kā arī problēmas un/vai riskus, kas tiek segti attiecībā uz Jūsu apstrādājamiem personas datiem.

Squalio patur sev tiesības jebkurā brīdī, nebrīdinot jebkuru vietnes lietotāju, pārveidot vietnes saturu, kā arī tajā pieejamos materiālus, dokumentus un viedokļus.

Squalio ir kvalificēts un gatavs savas kompetences robežās palīdzēt Jums izprast Jūsu šajā vietnē saņemto/lejupielādēto materiālu un dokumentu piemērošanu, ja šāda palīdzība ir nepieciešama, lai instalētu un/vai piemērotu programmnodrošinājuma licencēšanas produktus, ko tirgo Squalio. Tomēr Jūs esat pilnībā atbildīgi par to, lai vērstos pēc profesionāla padoma pie datu aizsardzības speciālista un/vai juristiem, lai saņemtu precīzas un izsmeļošas konsultācijas par atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kas visprecīzāk atbilstu Jūsu uzņēmējdarbības prasībām.

Saistību atruna par datu ievākšanu un apstrādi

Ar šo Squalio apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat saistībā ar www.squalio.com vietnes lietošanu, jebkādu pieejamo materiālu lejupielādi un jebkādu saziņas rīku izmantošanu vietnē, tiek ievākt, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, un gadījumos, kurus nosaka spēkā esošie normatīvie akti, pēc sākotnējās apstrādes, vai, saskaņā ar līgumiem, kurus Jūs noslēdzat ar jebkādu Squalio uzņēmumu, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.