21.11.2017

Kas ir personas dati? Vai tie ir dažādi?

Personas dati pēc savas būtības ir informācija, kuru analizējot, var identificēt vienu vai vairākas konkrētas fiziskās personas.

Personas identifikācija var noteikt tiešā vai netiešā veidā.

  • Tiešā veidā var identificēt, piemēram, caurskatot sarakstu ar pieejamiem darbinieku elektroniskā pasta adresēm, kuri izveidoti, izmantojot darbinieku vārdus un uzvārdus, kā, piemēram, Ligita.Tara@uznemums.lv. Šādā veidā šo informāciju uzreiz var saistīt ar konkrētā uzņēmuma konkrētu darbinieku, respektīvi, identificēt fizisku personu.
  • Jāpiemin, ka personu var identificēt arī netiešā veidā. Tas nozīmē, ka eksistē informācija, piemēram, iekārtas IP-adrese, kuru uzreiz nav iespējams saistīt ar vienu konkrētu personu, bet, pielietojot atsevišķus līdzekļus vai iekārtas, ir iespējams identificēt fizisku personu. Kā papildu piemērs šādai netiešā veida fiziskās personas identificēšanai – automašīnas reģistrācijas numurs.

Par personas datiem ir uzskatīti arī personas balss un personas attēls. Veicot videonovērošanu, tiek veikta fizisko personu datu apstrāde.

Atsevišķi tiek nodalītas īpašas personu datu kategorijas, tām ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Tā ir informācija par personas veselības stāvokli, seksuālo orientāciju, par politiskiem un filozofiskām pārliecībām, par dalību arodbiedrībās.

Saskaņā ar jauno regulu par fizisko personu datu aizsardzību pie īpaši aizsargājamām datu kategorijām tiek attiecinātas kā biometrijas dati (piemēram, pirkstu nospiedumi (iekļūšanai darba vietā)) un ģenētiskie dati.