19.05.2020

Nodrošina ar tehnoloģiskiem risinājumiem pasauli

Ne kuram katram uzņēmumam ir iespēja kļūt par sertificētu partneri 400 pasaulē vadošajiem programmatūras ražotājiem. Pašmāju IT kompānijai “Squalio” tas ir izdevies.

“Squalio” izplata tādu tehno­loģiju gigantu kā “Microsoft”, “IBM”, “Oracle” un daudzu citu pazīstamu kompāniju programmatūru, kā arī tirgo mākoņpa­kalpojumu licences, nodrošina IT konsultācijas un atbalstu, kā arī programmatūras inventari­zācijas un auditora pakalpoju­mus gan maziem uzņēmumiem, gan lielām kompānijām.

“Squalio” valdes loceklis Ga­tis Ošs stāsta – kaut arī sākotnē­jais uzņēmuma darbības virziens bija vērsts uz programmatūras licencēšanas konsultācijām, šo­brīd fokuss ir uz datu tehnolo­ģijām un to sniegtajiem risināju­miem, kā arī datu analītiku, ak­tualizējot datos balstītu lēmumu nozīmi. Būtībā uzņēmums, balstoties datu analīzē, palīdz klien­tiem mainīt un attīstīt viņu biz­nesu. Piemēram, “Squalio” radī­jis vienkārši lietojamu mākslīgā intelekta lietotni “Peero”, kas do­māta organizācijas vadībai un komandas saliedēšanai.

Savukārt, kas attiecas uz programmatūras licencēša­nas konsultācijām, gadiem ilgs darbs šajā jomā pierādījis, ka visu ražotāja uzlikto noteiku­mu un autortiesību ievēroša­na ir ļoti sarežģīts darbs, tāpēc bez “Squalio” palīdzības neiz­tikt. “Squalio” saviem klientiem seko līdzi nemitīgi, kas ļauj jeb­kurā brīdī pārliecināties, vai ar izmantojamo programmatūru viss ir kārtībā. Būtiski, ka uzņē­mums redz arī programmatū­ras lietojamības paradumus, kas ļauj klientiem dot dažādu vei­du padomus, piemēram, kā ie­ekonomēt līdzekļus, ja kāda no programmatūrām netiek pilnī­bā izmantota. “Bieži vien uzņē­mumi vienkārši pērk pirkšanas pēc, bet ne visu no nopirktā iz­manto. Mūsdienās IT dod ie­spēju maksāt par to, ko lieto, – kā elektrību. Tas ir jāizmanto!” norāda Gatis Ošs.

 

Vairs neesam lētākie

Tieši ar programmatūras tirdzniecību un konsultēšanu uzņēmums jau ilgus gadus veik­smīgi izgājis starptautiskā tir­gū. No Latvijas iespējams no­drošināt pakalpojumu ikvienai pasaules valstij. Pasaule gan tā globalizējusies, ka filiāļu nozī­me samazinājusies un fiziska klātbūtne katrā valstī nav ne­pieciešama, tomēr joprojām ga­dās situācijas, kad filiāles vajag vietējās likumdošanas īpatnī­bu vai nodokļu nomaksas dēļ – klientiem ir izdevīgāk, ja uzņē­mumam uz vietas ir juridiskais pārstāvis, kurš turklāt prot vie­tējo valodu.

Vai latviešus tur ārzemēs gaida? “Negaida,” man atbild “Squalio” valdes loceklis. “Lai veiksmīgi eksportētu produk­tus vai pakalpojumus, jābūt ļoti skaidram mērķim, vēstījumam un pakalpojumam. Tā teori­ja, ka esam lētāki, vairs nestrā­dā. Vienmēr var atrast kādu, kas pārdos lētāk. Jā, dažreiz no­strādā faktors, ka mēs esam lē­tākie no Eiropas Savienības, kas ir sava veida sakārtotības aplie­cinājums, piemēram, datu pri­vātuma lauciņā, bet galvenais joprojām ir produkts, kam jā­būt unikālam un kvalitatīvam,” pārliecināts Gatis.

Uzsākt darbu Austrumei­ropā bija salīdzinoši viegli, jo tolaik šis tirgus bija “iepalicis” par 5–10 gadiem. Piemēram, autortiesību jomā. Turpretī Rietumeiropā klienti ir daudz zinošāki. “Programmatūras pārvaldības risinājumi tur ir ikdiena. Par to atbild īpaši iz­veidoti departamenti un saru­na ar viņiem ir kā līdzīgam ar līdzīgu – tu viņu nevis izglīto, bet palīdzi, meklē efektīvāko risinājumu.” Kā izdevās ieka­rot Rietumus? Varbūt mazliet dīvaini, bet tematisko konfe­renču dēļ. “Viņi tur brauc ar konkrētu interesi – mācīties, apmainīties ar pieredzi. Pro­tams, esam piedalījušies dažā­dās LIAA organizētās tirdznie­cības misijās, kas palīdz atvērt durvis tur, kur viens pats tu to izdarīt nevarētu. Palīdz arī ne­valstiskās organizācijas, Latvi­jas IT klasteris.”

 

Darbs vairs nebūs kā iepriekš

Ierodoties “Squalio” birojā, viss ir ļoti kluss. Uz aci šķiet, ka darbā ir varbūt 10% no darbi­niekiem. Arī “Squalio” krīze ie­tekmē, bet, par laimi, uzņēmu­ma profils ir tāds, ka diezgan viegli var strādāt attālināti. Ga­tis gan norāda, ka ne visi tā var. Birojs joprojām jāvada, kā arī ir cilvēki, kuri mājās vienkārši ne­spēj pastrādāt – viņiem birojs ir vitāli nepieciešams.

Gatis ir visai pārliecināts, ka arī pēc vīrusa pieveikšanas darbs vecajās sliedēs neatgriezī­sies. “Noteikti paliks attālinātā daļa, kas kopumā uzlabo darba efektivitāti. Piemēram, to stun­du klātienes sapulcei var saīsi­nāt līdz 40 minūtēm, sazvano­ties tiešsaistē. Tiešsaistē vairāk pieturamies pie plāna, ir mazāk iespēju runāt par blakus lietām.

Krīzes dēļ darba apjoms no­teikti nav samazinājies, turklāt visiem vēl jāpielāgojas, jāiemā­cās kaut kas jauns. Gatis norā­da, ka ir arī tādi klienti, kas ne­bija gatavi attālinātajam dar­bam un strādāšanai “mākonī”. Viņi tikai tagad sāk pielāgo­ties jaunajai kārtībai – pēc krī­zes beigām būs divreiz grūtāk un laikietilpīgāk atgriezties tur, kur uzņēmums bija iepriekš.

 

Sirdī – jaunuzņēmums

“Squalio” 2022. gadā svinēs 25 gadu jubileju. Vēl 2015. gadā uzņēmumu pazina ar nosauku­mu “DPA”. Gatis Ošs bijis uz­ņēmuma astotais darbinieks. Vēl tagad atceras biroju Vecrī­gā un straujo uzņēmuma attīs­tību, pirmās filiāles atvēršanu Lietuvā. Tagad uzņēmumā no­darbina apmēram 150 darbinie­kus. “Kļūstot lielākiem, augša­na palikusi lēzenāka, bet tas ir saprotami. Gadu laikā esam arī ļoti transformējušies, pielāgoju­šies – nozare tomēr 20 gadu lai­kā krietni mainījusies. Tagad daudz vairāk jārunā biznesam saprotamā valodā – tā vien­mēr bijusi IT nozares problēma. Ir daudz kā skaista un noderī­ga, bet nemākam par to pastās­tīt. Latvijā mums šobrīd ir viss – labs internets, pieejama jebkura tehnoloģija un dažādi elektro­niskie pakalpojumi, bet lietoja­mībā esam Eiropā kaut kur pa vidu. Tāpēc lielu uzmanību pie­vēršam klienta vajadzību izpra­šanai, lai varētu pamatot, kāpēc attiecīgas tehnoloģijas un pa­kalpojumi ir nepieciešami.”

 

Plašāka Raivja Šveicara intervija ar Gati Ošu laikrakstā “Latvijas Avīze” 19.05.2020. pieejama šeit